Tag Archives: แว่นตาเลนส์ออโต้

รีวิวลูกค้า : บทความหมอ

คุณลูกค้า อายุ 44 ปี เป็นลูกค้าประจำของทางร้าน เข้ามาที […]

เลนส์ออโต้สายตาสั้นร่วมกับเอียง

คุณลูกค้า อายุ 29 ปี เข้ามาร้านเพื่อที่จะปรึกษาตัดประกอบแว่นสายตาใหม่ เนื่องจากแว่นเดิมตัดมานานประมาณ 2 ปี แล้ว แว่นเดิมของคุณลูกค้ามัลติโค้ทเริ่มลอกและเลนส์เริ่มเหลืองแล้ว จากสภาพแว่นดังที่กล่าวมาคุณลูกค้ารู้สึกว่าส่งผลต่อระดับความสามารถในการมองเห็น

เลนส์กรองแสงจอคอมและเปลี่ยนสีตามค่ายูวี

คุณอัญชลี อายุ 30 ปี เข้ามาที่ร้านเนื่องด้วยจะปรึกษาปัญหาการมองเห็น คุณลูกค้ารู้สึกเบลอๆ มองไม่ชัดในระยะไกลและใกล้ คุณลูกค้าพอที่จะทราบว่าตนเองมีความผิดปกติทางสายตามาบ้างแล้ว แต่เนื่องด้วยที่ผ่านมาการมองเห็นยังไม่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน คุณลูกค้าจึงยังไม่ตัดสินใจตัดประกอบแว่นสายตา จนกระทั่งตอนนี้คุณลูกค้าเริ่มรู้สึกว่าปัญหาการมองเห็นส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของตน จึงเข้ามาปรึกษาเพื่อตัดประกอบแว่นสายตา คุณลูกค้ามีการใช้ชีวิตกลางแจ้ง สลับกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำ ทางร้านจึงให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียด ปรากฏว่า